• /int
 • /eu
 • /uk
 • /au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.global-edge.info/cn
 • /es-mx
 • /fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • /it-ch
 • /kr
 • /pt
 • /th
 • /tw
 • https://www.edge-cn.co/vn
 • /zh-au
 • /jp
 • /za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

การซื้อขายทองแดงคืออะไรและมีวิธีการซื้อขายทองแดงอย่างไร

Commodities /
Milan Cutkovic

ทองแดงคืออะไร

ทองแดงเป็นโลหะอเนกประสงค์และใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะมีการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีเยี่ยม ทองแดงพบได้ทั่วไปในการเดินสายไฟฟ้า ระบบประปา และการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ในฐานะโลหะอุตสาหกรรม ทองแดงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสำคัญและการใช้งานที่หลากหลายทำให้มั่นใจได้ว่ามีความต้องการทองแดงสูง ซึ่งช่วยทำให้เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีการซื้อขายมากที่สุดในโลก

ทองแดงมาจากที่ใด

ทองแดงได้มาจากการทำเหมืองและการสกัดเป็นหลัก แหล่งที่มาที่สำคัญของทองแดงคือ

 • เหมืองทองแดง: ทองแดงสกัดจากเหมืองเปิดหรือเหมืองใต้ดินขนาดใหญ่ เหมืองเหล่านี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมถึง ชิลี เปรู สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย รัสเซีย และแซมเบีย ประเทศเหล่านี้มีแร่ทองแดงจำนวนมากและมีส่วนช่วยในการเป็นอุปทานให้กับทองแดงทั่วโลก
 • แหล่งแร่ทองแดง Porphyry: หนึ่งในแหล่งที่พบมากที่สุดของทองแดงคือแหล่งแร่ทองแดง Porphyry แหล่งแร่เหล่านี้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการไหลของแม็กมา การทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่จะสกัดทองแดงจากแหล่งแร่เหล่านี้ ซึ่งมักจะมีแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่นทองคำ โมลิบดีนัม และโลหะเงิน
 • แหล่งแร่ชั้นรอง: ทองแดงยังสามารถหาได้จากแหล่งแร่ชั้นรองอีกด้วย ซึ่งรวมถึงทองแดงรีไซเคิลจากเศษวัสดุ สายไฟฟ้า และขยะอิเล็กทรอนิกส์ การรีไซเคิลทองแดงช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง

เหตุใดทองแดงจึงมีมูลค่า

ทองแดงมีมูลค่าด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่

 • ความต้องการทางอุตสาหกรรม: ทองแดงเป็นโลหะที่จำเป็นในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง การก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง และการสื่อสารโทรคมนาคม คุณสมบัติการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ยอดเยี่ยม ความต้านทานการกัดกร่อน และความอ่อนตัวทำให้ทองแดงเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการผลิตหลายอย่าง
 • การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน: เนื่องจากประเทศต่างๆ ลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การสร้างถนน สะพาน โครงข่ายไฟฟ้า และเครือข่ายโทรคมนาคม ความต้องการทองแดงจึงเพิ่มขึ้น ทองแดงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในโครงการเหล่านี้สำหรับการเดินสายไฟ ประปา ระบบไฟฟ้า และส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอื่นๆ
 • การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก: ความต้องการทองแดงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว ความต้องการทองแดงก็เพิ่มขึ้นเพราะกิจกรรมทางอุตสาหกรรม การขยายตัวของเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
 • การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน: การเปลี่ยนแปลงไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ต้องใช้ทองแดงอย่างมีนัยสำคัญ ทองแดงเป็นองค์ประกอบสำคัญในแผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม และโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นในการส่งและส่งต่อพลังงานสะอาด
 • อุปทานที่จำกัด: ในขณะที่ทองแดงมีอยู่มากมายในเปลือกโลก แต่แหล่งแร่ทองแดงคุณภาพสูงนั้นมีจำกัด การสกัดและการผลิตทองแดงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน อุปทานที่จำกัดนี้ก่อให้เกิดมูลค่าขึ้นมา
 • การลงทุนและการเก็งกำไร: ทองแดงดึงดูดนักลงทุนและนักเก็งกำไรที่คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตและแสวงหากำไรจากทองแดง ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เปิดโอกาสให้บุคคลและสถาบันได้ซื้อขายสัญญาและอนุพันธ์ทองแดง ส่งผลให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นและมีอิทธิพลต่อราคา
 • การป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ: ทองแดงมักถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ ในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองแดงจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและสามารถช่วยป้องกันการลดลงของกำลังซื้อได้

 

ตลาดทองแดงคืออะไร

ตลาดทองแดงหมายถึงเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ขายทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค และการซื้อขายทองแดง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงอุปทานและอุปสงค์ เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อราคาทองแดง

ราคาทองแดงได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง แต่ปัจจัยที่สำคัญกว่ามีดังนี้

 • การหยุดชะงักของอุปทาน: การหยุดชะงักของอุปทานทองแดงอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การนัดหยุดงานของแรงงาน ภัยธรรมชาติ ความไม่มั่นคงทางการเมือง หรือปัญหาทางเทคนิคที่ส่งผลกระทบต่อการทำเหมือง เมื่ออุปทานของทองแดงลดลง การขาดดุลอุปทานก็อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นเพราะอุปสงค์มีมากกว่าสินค้าคงคลังที่มีอยู่
 • ราคาน้ำมัน: ราคาน้ำมันอาจมีอิทธิพลทางอ้อมต่อราคาทองแดง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มต้นทุนการผลิตสำหรับบริษัทเหมืองแร่ เพราะการสกัดและแปรรูปทองแดงเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานมาก เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น ต้นทุนการทำเหมืองแร่และการขนส่งก็เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาทองแดง
 • การแทนที่โลหะ: ปริมาณและต้นทุนของโลหะทางเลือกสามารถส่งผลกระทบต่อความต้องการทองแดง หากราคาทองแดงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับโลหะอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ผู้ผลิตก็อาจเลือกที่จะแทนที่ทองแดงด้วยวัสดุทางเลือกในผลิตภัณฑ์ของตน การทดแทนนี้สามารถลดความต้องการทองแดงซึ่งนำไปสู่ราคาที่ต่ำลง
 • เงินดอลลาร์สหรัฐ: การแข็งค่าหรืออ่อนตัวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสามารถมีอิทธิพลต่อราคาทองแดงได้ ทองแดงมีการซื้อขายทั่วโลกและราคามักจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ก็อาจทำให้ทองแดงมีราคาค่อนข้างแพงสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น ซึ่งอาจช่วยลดอุปสงค์และลดแรงกดดันต่อราคาทองแดงได้ ในทางกลับกัน เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าก็ลงสามารถทำให้ทองแดงมีราคาไม่แพงสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น ความต้องการที่เพิ่มขึ้น และอาจผลักดันราคาให้สูงขึ้น
 • การเติบโตทางเศรษฐกิจ: ราคาของทองแดงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว คนก็ต้องการทองแดงมากขึ้นเพราะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง การผลิตภาคอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสามารถผลักดันราคาทองแดงให้สูงขึ้นเนื่องจากอุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน ในทางกลับกัน การชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็สามารถลดความต้องการทองแดงซึ่งนำไปสู่ราคาที่ต่ำลง

 

การซื้อขายทองแดงคืออะไร

การซื้อขายทองแดงเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสัญญาทองแดงหรืออนุพันธ์ในตลาดการเงิน เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะทำกำไรจากความผันผวนของราคาทองแดงโดยการเก็งกำไรจากมูลค่าในอนาคต การซื้อขายทองแดงสามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์ส โบรกเกอร์สินค้าโภคภัณฑ์ และแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์

 

การซื้อขายทองแดงมีขั้นตอนอย่างไร

หากจะลงทุนกับทองแดง คุณสามารถซื้อเป็นวัตถุดิบจริงๆ หรือเพียงแค่ซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาตามเวลาจริงของสินทรัพย์อ้างอิงนั้นได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีทั่วไปในการซื้อขายทองแดง

 • ทองแดงจริง: รูปแบบนี้คือตอนที่คุณซื้อทองแดงจริงมาจำนวนหนึ่ง ซึ่งคุณจะเก็บเป็นสินทรัพย์จริงจนกว่าคุณพร้อมที่จะขาย
 • ทองแดงฟิวเจอร์ส: หากคุณเชื่อว่าราคาทองแดงจะสูงขึ้นในอนาคต คุณก็สามารถทำสัญญาที่คุณตกลงราคาเพื่อจ่ายวันนี้สำหรับปริมาณทองแดงที่จะส่งมอบในวันที่กำหนดในอนาคต เป้าหมายก็คือ หลังจากนั้น คุณจะขายทองแดงจริงๆ ที่มีให้ได้ราคาสูงกว่าที่คุณซื้อ
 • CFD ทองแดง (สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง): การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาตามเวลาจริง โดยไม่ต้องซื้อทองคำจริงๆ เนื่องจาก CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ คุณจึงต้องลงทุนเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ได้รับการซื้อขายพื้นฐานอย่างเต็มที่ โปรดทราบว่า กำไรหรือการขาดทุนจะคำนวณตามขนาดเต็มของสถานะการซื้อขาย ดังนั้นทั้งกำไรและการขาดทุนจะมีมูลค่ามากขึ้น

เพื่อแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายทองแดงทำงานอย่างไร ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้

คุณอ่านข่าวเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ขนาดใหญ่ที่จะต้องใช้ทองแดงจำนวนมากในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ดังนั้น คุณจึงเชื่อว่าความต้องการทองแดงจะเพิ่มขึ้นและราคาจะเพิ่มขึ้น

คุณตัดสินใจที่จะใช้สถานะซื้อโดยการซื้อสัญญาฟิวเจอร์สทองแดงหนึ่งสัญญาในราคาตลาดปัจจุบันที่ $4 ต่อปอนด์ (หมายเหตุ: สัญญาฟิวเจอร์สทองแดงแต่ละสัญญาหมายถึงทองแดง 25,000 ปอนด์)

จากนั้นราคาทองแดงจะเพิ่มขึ้นเป็น $4.20 ต่อปอนด์ซึ่งเป็นจุดที่คุณตัดสินใจที่จะปิดสถานะการซื้อขายของคุณ

ส่วนต่างราคาอยู่ที่ $0.20 ต่อปอนด์ส่งผลให้มีกำไร $5,000:

25,000 ปอนด์ x $0.20 = กำไร $5,000

อย่างไรก็ตาม หากการคาดการณ์ของคุณไม่ถูกต้องและราคาทองแดงลดลงจาก $4 เป็น $3.90 คุณจะเสีย:

25,000 ปอนด์ x $0.10 = ขาดทุน $2,500

อย่างที่คุณเห็น การซื้อขายทองแดงเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงเนื่องจากราคาสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดก็ได้ สิ่งสำคัญคือ คุณต้องทำการวิจัยอย่างละเอียด ใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง และพิจารณาแนวโน้มตลาดก่อนตัดสินใจซื้อขาย อย่าลงทุนในจำนวนเงินที่เกินกว่าที่คุณจะเสียได้

 

ทำไมต้องซื้อขายทองแดง

มีเหตุผลหลายประการที่เทรดเดอร์เลือกซื้อขายทองแดง ซึ่งได้แก่

 • ความผันผวน: ราคาทองแดงสามารถผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้
 • การกระจายการลงทุน: ทองแดงสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน เพราะมักมีความสัมพันธ์ต่ำกับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้นหรือพันธบัตร
 • ความต้องการของโลก: ทองแดงมีความต้องการสูงเนื่องจากการใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยม
 • ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ: บางครั้งราคาทองแดงถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจชั้นนำเพราะสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกได้

 

วิธีการซื้อขายทองแดง

หากจะเริ่มซื้อขายทองแดง ให้ปฏิบัติตามแนวทางทั่วไปด้านล่าง

 1. เรียนรู้และเตรียมความพร้อม: ใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทองแดง แนวโน้มตลาด และกลยุทธ์การซื้อขาย การอ่าน การเข้าร่วมการสัมมนาการซื้อขายออนไลน์ และการเรียนหลักสูตรออนไลน์ เป็นวิธีที่ง่ายและคุ้มค่าในการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับทองแดงและการซื้อขายของคุณ
 2. เลือกโบรกเกอร์: เลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงและถูกกฎหมายซึ่งมีเครื่องมือการซื้อขายทองแดง เช่น สัญญาฟิวเจอร์สทองแดงหรือ CFD ทองแดงผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์
 3. เปิดบัญชีซื้อขาย: ลงทะเบียนให้เรียบร้อย ยืนยันบัญชีของคุณ และฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายเพื่อให้มีเงินสำหรับการซื้อขาย
 4. สร้างแผนการซื้อขาย: กำหนดเป้าหมายการซื้อขาย การยอมรับความเสี่ยง และกลยุทธ์ของคุณ พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการบริหารความเสี่ยง
 5. ฝึกฝนด้วยบัญชีทดลอง: แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่มีบัญชีทดลองที่คุณสามารถฝึกฝนการซื้อขายโดยใช้เงินเสมือนจริง ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้เพื่อเก็บประสบการณ์ในตลาดทองแดง และทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง
 6. เริ่มซื้อขาย: เมื่อคุณรู้สึกมั่นใจในความสามารถของคุณแล้ว ให้เริ่มซื้อขายทองแดงโดยใช้เงินจริง ตรวจสอบว่าได้จับตาดูแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิดกำหนดจุดเข้าและจุดออก ใช้ระดับ Stop-loss และ Take-profit และประเมินการซื้อขายของคุณอย่างสม่ำเสมอ

 

ข้อดีของการซื้อขาย CFD ทองแดง:

การซื้อขายทองแดงมีข้อดีหลายประการได้แก่

 • สภาพคล่อง: ตลาดทองแดงมีสภาพคล่องสูง ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าและออกจากสถานะได้อย่างง่ายดาย
 • ความต้องการของโลก: ทองแดงมีการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางและมีความต้องการสูงทั่วโลก ทำให้เป็นสินค้าที่น่าสนใจในการซื้อขาย
 • ความผันผวน: ราคาทองแดงอาจมีความผันผวนอย่างมาก ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตาม ความผันผวนก็อาจนำไปสู่การขาดทุนครั้งใหญ่เช่นกัน
 • การกระจายการลงทุน: ทองแดงสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน เพราะมักสัมพันธ์ต่ำกับสินทรัพย์อื่นๆ น้อย เช่น หุ้นหรือพันธบัตร
 • เลเวอเรจ: ทองแดงสามารถซื้อขายได้ด้วยการใช้เลเวอเรจ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการลงทุนด้วยเงินทุนที่น้อยลง
 • ความยืดหยุ่น: การซื้อขายทองแดงช่วยให้เทรดเดอร์สามารถซื้อขายได้ทั้งสถานะ Long และ Short ซึ่งอาจทำกำไรหรือขาดทุนจากทั้งราคาขาขึ้นและขาลง
 • ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ: บางครั้งคนมองราคาทองแดงว่าเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจชั้นนำเพราะสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกได้
 • การเติบโตทางอุตสาหกรรม: เมื่อเศรษฐกิจเติบโตและภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ความต้องการทองแดงมักจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงอาจเปิดโอกาสในการซื้อขายสำหรับผู้ที่สามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อแนวโน้มเหล่านี้ได้

 

ข้อเสียของการซื้อขายทองแดง

ในขณะที่การซื้อขายทองแดงมีข้อดี แต่ก็มีข้อเสียบางประการที่ต้องพิจารณา:

 • ความผันผวนของราคา: ราคาทองแดงอาจมีความผันผวนสูงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแกว่งตัวของราคาอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน
 • ต้นทุนการซื้อขาย: เมื่อทำการซื้อขายทองแดง เทรดเดอร์อาจมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าคอมมิชชั่น สเปรด และค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนข้ามคืน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวม
 • ความรู้และประสบการณ์: การซื้อขายทองแดงที่ประสบความสำเร็จต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการจัดการความเสี่ยง การขาดความรู้และประสบการณ์อาจเพิ่มความเสี่ยงของการขาดทุน
 • เวลาทำการซื้อขายที่จำกัด: ฟิวเจอร์สหรือสัญญาทองแดงมีชั่วโมงการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจจำกัดโอกาสสำหรับเทรดเดอร์ที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ในตลาดที่เกิดขึ้นนอกเวลาดังกล่าว
 • การหยุดชะงักของอุปทาน: การหยุดชะงักในการทำเหมืองแร่ การผลิต หรือการขนส่งทองแดงอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณทองแดงที่มีและการกำหนดราคาของทองแดง ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนที่ไม่พึงประสงค์สำหรับผู้ค้าทองแดง

 

กลยุทธ์การซื้อขายทองแดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออะไร

มีวิธีการซื้อขายทองแดงที่แตกต่างกันมากมาย แต่นี่คือบางส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายทองแดงที่ใช้มากที่สุด

 • การติดตามแนวโน้ม: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุและติดตามแนวโน้มของราคาทองแดง เทรดเดอร์จะมองหาการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่สถานะในทิศทางตามแนวโน้ม พวกเขาอาจใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือเส้นแนวโน้มเพื่อยืนยันและกำหนดเวลาเข้าและออก
 • การซื้อขายแบบ Breakout: เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้จะมุ่งเน้นไปที่การตัดราคาจากระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ เมื่อราคาทองแดงทะลุเหนือระดับแนวต้าน ซึ่งบ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้นเทรดเดอร์อาจเข้าสู่สถานะ Long ในทางกลับกัน เมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับแนวรับ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ลดลง เทรดเดอร์อาจเข้าสู่สถานะ Short
 • การซื้อขายแบบจำกัดขอบเขต: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุช่วงราคาหรือรูปแบบการพักราคาในแผนภูมิราคาทองแดง เทรดเดอร์มีเป้าหมายที่จะซื้อใกล้กับระดับแนวรับและขายใกล้กับระดับแนวต้านภายในช่วงนี้ พวกเขาอาจใช้ออสซิลเลเตอร์หรือตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อพยายามระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปภายในช่วงนี้
 • การซื้อขายด้วยข่าว: เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้จะติดตามข่าวและข่าวเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองแดงอย่างใกล้ชิด โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ข่าวที่สำคัญหรือข้อมูลทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์นี้ต้องใช้เวลาในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับปฏิกิริยาของตลาดต่อเหตุการณ์ข่าว
 • การซื้อขายตามฤดูกาล: รูปแบบตามฤดูกาลอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองแดง เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้จะวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตเพื่อระบุรูปแบบหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นซ้ำในช่วงเวลาเฉพาะของปี ตัวอย่างเช่น ความต้องการทองแดงที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการก่อสร้างอาจส่งผลให้ราคาสูงขึ้น เทรดเดอร์สามารถใช้สถานะตามแนวโน้มตามฤดูกาลเหล่านี้ได้

 

พร้อมที่จะเทรดในความได้เปรียบในแบบของคุณหรือยัง?

เข้าร่วมกับเทรดเดอร์หลายหมื่นรายและซื้อขายหุ้น CFD ในฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล!

 

 

ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำ หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขาย หรือการชักชวนเกี่ยวกับข้อเสนอในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือทางการเงินใดๆ หรือให้เข้าร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายใดๆ ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมโดยไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของคุณ การอ้างอิงผลการดำเนินงานในอดีตและการคาดการณ์ต่างๆ ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือสำหรับผลในอนาคต Axi ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาในสิ่งพิมพ์นี้ ผู้อ่านควรหาคำแนะนำด้วยตนเอง

FAQ


หน่วยการวัดสำหรับทองแดงคืออะไร

โดยทั่วไป หน่วยการวัดสำหรับทองแดงจะแสดงเป็นปอนด์ (lbs) หรือเมตริกตัน (MT) ในตลาดการเงินหลายแห่ง เช่น การแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์ส ทองแดงมีการซื้อขายและเสนอราคาเป็นปอนด์ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการใช้งานในอุตสาหกรรมหรือเมื่อพูดถึงการผลิตและการบริโภคทั่วโลก ทองแดงมักถูกวัดเป็นเมตริกตัน 


การซื้อขายทองแดงมีกำไรหรือไม่

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ การซื้อขายทองแดงอาจทำกำไรได้ด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสมและใช้แนวทางการจัดการการซื้อขาย เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหาอุปทานและอุปสงค์หรือแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ล้วนอาจทำให้ราคาของทองแดงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลาดทองแดงอาจมีความผันผวน แต่ความผันผวนของราคาเหล่านี้สามารถเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้ทำกำไรตามการเคลื่อนไหวของตลาด คุณต้องจำไว้ด้วยว่า การผันผวนของราคาอาจทำให้ขาดทุนมากขึ้นด้วย  


ต้องใช้เงินเท่าใดในการเริ่มต้นซื้อขายทองแดง

จำนวนเงินที่จำเป็นในการเริ่มต้นซื้อขายทองแดงนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ กลยุทธ์ที่คุณวางแผนจะใช้ และคุณต้องการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจหรือไม่

เพื่อให้แน่ใจว่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและการซื้อขายที่มีต้นทุนต่ำ Axi จึงมีเงินฝากขั้นต่ำน้อย ค่าธรรมเนียมไม่มาก และไม่มีค่าคอมมิชชั่นในบัญชีมาตรฐาน เมื่อคุณตัดสินใจที่จะซื้อขายทองแดงเป็น CFD คุณสามารถใช้เลเวอเรจและเริ่มซื้อขายทองแดงด้วยเงินฝากเริ่มต้นเพียง $50

หากคุณเลือกตัวเลือกการซื้อขายแบบเลเวอเรจ คุณสามารถใช้เงินทุนจำนวนเล็กน้อยเพื่อเปิดสถานะการซื้อขายขนาดใหญ่ได้ โปรดทราบว่า แม้ว่าเลเวอเรจจะสร้างโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น แต่ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการขาดทุนได้เช่นกัน หากยอดคงเหลือของคุณต่ำกว่าข้อกำหนดมาร์จิ้น สถานะของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อขาดทุน


การซื้อขายทองแดงมีความเสี่ยงหรือไม่

เช่นเดียวกับการซื้อขายทุกรูปแบบ การซื้อขายทองแดงมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ความเสี่ยงหลักเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ เทรดเดอร์ทองแดงควรใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเมื่อใดก็ตามที่ใช้เลเวอเรจ

ข้อกังวลที่สำคัญประการที่สองเกี่ยวข้องกับทองแดงเอง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองแดง อาจผันผวนได้เนื่องจากปัจจัยอุปสงค์และอุปทานที่กว้างขึ้นมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคา ตัวอย่างเช่น การหยุดการผลิตหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่คาดคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองแดง อาจทำให้ราคาทองแดงเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน


เวลาทำการซื้อขายทองแดงคือเมื่อใด

เวลาทำการซื้อขายสำหรับลูกค้า Axi ในตลาด CFD สปอตทองแดงเริ่มต้นตอน 01:01 น. วันจันทร์ (เวลาเซิร์ฟเวอร์) และปิดที่ 23:58 น. วันศุกร์ (เวลาเซิร์ฟเวอร์) ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ทองคำ โลหะเงิน และทองคำขาวด้วย มีช่วงพักตลาดที่เกิดขึ้นระหว่าง 23:59 น. ถึง 01:01 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์) ทุกเช้า

การแลกเปลี่ยน CFD ฟิวเจอร์สทองแดงจะเปิดเวลา 18:01 น. ในวันอาทิตย์และปิดเวลา 16:59 น. ในวันศุกร์ (เขตเวลานิวยอร์ก) ตลาดจะหยุดการซื้อขายชั่วคราวตั้งแต่เวลา 16:59-18:01 น.


ฉันสามารถซื้อขายทองแดงบน MT4 ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถซื้อขายทองแดงบน MT4 ด้วย Axi โดยการซื้อขาย CFD ทองแดง ซึ่งหมายความว่า แทนที่จะเป็นเจ้าของเงินจริงๆ คุณแค่เก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้

สัญลักษณ์สำหรับ CFD ฟิวเจอร์สทองแดงใน MT4 คือ COPPER.fs


ฉันสามารถซื้อขาย CFD ทองแดงอะไรได้บ้าง

Axi มี COPPER.fs CFDMilan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic มีประสบการณ์ในการเทรดและการวิเคราะห์ตลาดทั้งฟอเร็กซ์ ดัชนี คอมโมดิตี้ และหุ้น มาเป็นเวลากว่าแปดปี เขายังเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์รายแรกๆ ที่ได้รับการยอมรับเข้ามาใน Axi Select ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เฟ้นหาเทรดเดอร์มากความสามารถเพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ

ควบคู่ไปกับการเป็นเทรดเดอร์ Milan เป็นผู้เขียนบทวิเคราะห์รายวันให้กับชุมชน Axi โดยใช้ความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับตลาดการเงินต่างๆ ในการจัดทำข้อมูลเชิงลึกและบทความแสดงความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ เขาชื่นชอบการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จในการเทรดมากขึ้น และแบ่งปันทักษะของเขาด้วยการจัดทำอีบุ๊คเกี่ยวกับการเทรดที่ครบรอบด้านและเผยแพร่บทความที่ให้ความรู้บนบล็อก Axi เป็นประจำ พอร์ทัลสื่อและหนังสือพิมพ์ระหว่างประเทศชั้นนำยังอ้างอิงผลงานของเขาอยู่บ่อยครั้งด้วย

Milan มักได้รับการอ้างอิงและกล่าวถึงในสื่อด้านการเงินต่างๆ มากมาย ทั้ง Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post และ MarketWatch

ทำความรู้จักกับเขาใน: LinkedIn


More on this topic

อ่านเพิ่มเติม

พร้อมที่จะเทรดในความได้เปรียบในแบบของคุณหรือยัง?

เริ่มการซื้อขายกับโบรกเกอร์ระดับโลกที่ได้รับรางวัล

ลองบัญชีทดลอง ฟรี เปิดบัญชีเทรดจริง