ปฏิทินวันหยุดตลาด FX

Ascention Day

Symbols 26/05/2022
SWI20 Closed

Memorial Day

Symbols 30/05/2022
Precious Metals 01:01-21:29
DJ30.fs 01:00-19:59
NAS100.fs 01:00-19:59
S&P.fs 01:00-19:59
BRENT.fs 01:00-21:29
COCOA.fs Closed
COFFEE.fs Closed
COPPER.fs 01:00-21:29
SOYBEAN.fs Closed
NATGAS.fs 01:00-21:29
WTI.fs 01:00-21:29
JPN225 01:00-19:59
UK100 01:00-22:59
US30 01:00-19:59
US500 01:00-19:59
US2000 01:00-19:59
USTECH 01:00-19:59
UKOIL 01:00-20:14
USOIL 01:00-20:14
USDINDEX.fs 03:00-19:59
GOLD.fs 01:00-21:29
SILVER.fs 01:00-21:29
VIX.fs 01:00-18:29
EU50 01:00-02:00, 02:15-22:59
GER40 01:00-02:00, 02:15-22:59
US Stocks Closed

โปรดทราบ: วันที่เผยแพร่ข้างต้นถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า