ปฏิทินวันหยุดตลาด FX

May Bank Holiday

Symbols 30/04/2021
03/05/2021 04/05/2021
FT100.fs Normal Closed Normal
UK100 01:00-22:59 Closed 03:00-23:15, 23:30-23:59

 

โปรดทราบ: วันที่เผยแพร่ข้างต้นถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า