ตารางคาดการณ์การจ่ายเงินปันผล

 

Symbols

03/05/2021

04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021 07/05/2021
AUS200     0.387    
CN50          
EU50 1.536 1.126 4.974 5.394 5.844
FRA40   3.482 15.696 0.418 11.974
GER30          
HK50 25.814 2.851      
JPN225          
SGFREE   0.521 0.176 0.680  
UK100      

6.818

 
US30       5.905 12.238
US500 0.015   0.030 0.657 0.705
USTECH 0.156     1.569 2.978
US2000 0.027 0.026 0.072 0.209 0.233
SPA35     1.796  2.644  
NETH25 0.344 0.114      
SWI20   1.539     9.995
IT40          

 

Symbols

10/05/2021

11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021 14/05/2021
AUS200 7.159   0.060 13.480  
CN50          
EU50 4.781     4.347  
FRA40 13.175       0.386
GER30          
HK50 2.009 1.214      
JPN225          
SGFREE 0.683 0.268 0.790    
UK100             3.818  
US30       8.224 11.580
US500 0.093 0.058 0.562 0.597 0.303
USTECH   0.379 0.564 0.482 1.231
US2000 0.076 0.112 0.022 0.316 0.299
SPA35          
NETH25 1.008     0.628  
SWI20 1.079       0.978
IT40          

 

 

เงินปันผลคืออะไร

คือการจัดสรรผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน เงินปันผลสามารถจ่ายในรูปแบบของเงิน หุ้น หรือสินทรัพย์อื่น ๆ

การจ่ายเงินปันผลจะกระทบกับ POSITION อย่างไร

การจ่ายเงินปันผลจะมีผลทำให้ราคาของหุ้นตก เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายเงินปันผลทำการเคลื่อนย้ายเงินไปสู่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนจึงมีผลทำให้ดัชนีตกด้วยเช่นกัน เนื่องมูลค่าของหุ้นรายตัวหลังวันได้รับสิทธิปันผล หรือ ex-dividend

โปรดทราบ

ข้อมูลนี้ป็นพียงตัวชี้นำ และสามารถมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเป็นการให้คำแนะนำการลงทุน Axi ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดหรือการขาดทุนอันเนื่องมาจากข้อมูลข้างต้น