• /int
 • /eu
 • /uk
 • /au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • /es-mx
 • /fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • /it-ch
 • /kr
 • /pl
 • /pt
 • /th
 • /tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • /zh-au
 • /jp
 • /za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Formacje odwrócenia, formacje kontynuacji i formacje wykresów

Education /
Milan Cutkovic

Analiza techniczna to szeroki termin, którego używamy, gdy badamy dane rynkowe, aby spróbować przewidzieć przyszłe trendy cenowe. Ważną częścią strategii technicznej każdego tradera jest wykorzystanie wskaźników technicznych.

Traderzy łatwo zauważają te typy formacji, ale czasami mogą mieć trudności z podjęciem decyzji, czy sygnał, który widzą, jest ważny, czy nie. Dlatego korzystne może być zastosowanie dodatkowych narzędzi do ich filtrowania.

Zanim jednak zagłębimy się w świat formacji kontynuacji i odwrócenia, ważne jest, aby dobrze zapoznać się z odpowiednią wiedzą tradingową, np. jak czytać formacje świecowe i jaka jest różnica między rynkiem byka i niedźwiedzia.

Czytaj dalej, aby się dowiedzieć się, jak przewidzieć kontynuację trendu cenowego, korzystając z typowych formacji odwrócenia i kontynuacji.

 

Spis treści

 • Co to jest formacja wykresu?
 • Co to jest formacja kontynuacji?
 • Co to jest formacja odwrócenia?
 • Jak wykorzystać te formacje do swoich transakcji

 

Co to jest formacja wykresu?

Formacja wykresu (lub formacja ceny) to możliwy do zidentyfikowania ruch ceny na wykresie wykorzystującym serię krzywych lub linii trendu. Formacje te mogą się powtarzać i pojawiać w sposób naturalny w wyniku akcji cenowych, a analitycy rynku i traderzy, którzy potrafią je rozpoznać, mogą zapewnić przewagę swoim strategiom handlowym i uzyskać pomoc w pokonaniu rynku.

Podobnie jak w przypadku większości formacji cenowych, do utworzenia formacji potrzebne są cztery kluczowe elementy:

 • Stary trend: stary trend to trend, w którym znajduje się cena instrumentu, gdy zaczyna powstawać nowa formacja.
 • Nowy trend: nowy trend to odwrócenie starego trendu, w który wchodzi cena instrumentu, gdy znajduje się on poza strefą konsolidacji.
 • Strefa konsolidacji: strefa konsolidacji to ograniczony obszar wyznaczony przez poziomy wsparcia i oporu.
 • Punkt wybicia: punkt wybicia to miejsce, w którym cena instrumentu wybija się ze strefy konsolidacji.

Formacje wykresów są ważną częścią analizy technicznej, którą każdy zapalony trader powinien zrozumieć, aby poprawić swoje zrozumienie rynku i działanie na nim.

 

Co to jest formacja kontynuacji?

Formacje kontynuacji są formacjami cen, które pokazują tymczasowe przerwanie istniejącego trendu. Na przykład cena aktywów może się konsolidować po silnym wzroście, ponieważ niektóre byki decydują się na realizację zysków, a inne chcą zobaczyć, czy ich zainteresowanie zakupem przeważy.

Większość traderów będzie czekać na wybicie powyżej/poniżej linii oporu/wsparcia jako potwierdzenie wznowienia trendu i zajmie pozycję w tym samym kierunku.

Podczas ustawiania zleceń stop-loss i take-profit wielu traderów umieszcza stop nieco powyżej lub poniżej formacji wykresu, a miejsce realizacji zysku zależy od zakresu pipsów w ramach tej formacji.

Na przykład: Jeśli wartość konsolidacji w prostokącie wynosi 30 pipsów, trader chcący utrzymać stosunek ryzyka do zysku na poziomie co najmniej 1:1 może ustawić 30 pipsów jako cel realizacji zysku.

Najczęstsze formacje kontynuacji to:

 • Formacje prostokąta
 • Formacje kontynuacji trójkąta
 • Formacje proporczyka
 • Formacje klinowe
 • Formacje kubek i uchwyt

Wskazówka: Formacje kontynuacji można zidentyfikować zarówno jako sygnały wzrostowe, jak i spadkowe.

Formacje prostokąta

Formacje prostokąta powstają, gdy cena kilkakrotnie uderza w poziomy wsparcia i oporu. Cena ulega wówczas zawężeniu, odbijając się pomiędzy poziomami i tworząc kształt prostokąta. Cena w końcu się wybije i trend będzie podążał w tym kierunku, w górę lub w dół.

Rectangle continuation pattern

Formacje byczego prostokąta i niedźwiedziego prostokąta

Formacje trójkąta

Formacje trójkąta są formacją kontynuacji powszechnie wykorzystywaną w analizie technicznej. Są trzy odmiany formacji trójkąta i warto się nauczyć ich wszystkich, ponieważ mogą pomóc w identyfikacji kontynuacji rynku wzrostów lub spadków. Są to trójkąty symetryczne, trójkąty wznoszące i trójkąty opadające.

Trójkąt zaczyna się formować w najszerszym miejscu, a w miarę jak rynek porusza się w bok, obroty zwężają się, kończąc formowanie pełnego trójkąta na wierzchołku. Ta formacja wykresu jest często opisywana jako pozioma formacja handlowa i jest podobna do klinów i proporczyków, gdzie wzrosty lub spadki mogą sygnalizować kontynuację lub odwrócenie poprzedniego kierunku trendu.

Trójkąt wznoszący: Trójkąt wznoszący zazwyczaj wybija się w tym samym kierunku, w którym szedł trend tuż przed utworzeniem trójkąta.

Trójkąt opadający: Trójkąt opadający pokazuje inwestorom, że popyt na aktywa słabnie, gdy cena wybija się poniżej niskich poziomów wsparcia, przy czym tendencja ta może się utrzymać.

Trójkąt symetryczny: Formacja kontynuacji trójkąta symetrycznego pokazuje okres konsolidacji, zanim dojdzie do wybicia lub załamania ceny, rozpoczynając nowy trend wzrostowy lub spadkowy.

Bilateral patterns including ascending, descending and symmetrical triangle patterns

Wzrostowe lub spadkowe formacje trójkąta symetrycznego, wnoszącego lub opadającego

Formacje proporczyka

Formacje proporczyka na wykresie mają kształt flagi lub trójkąta i pojawiają się, gdy w miarę upływu czasu ruchy cen stają się coraz ciaśniejsze między poziomami wsparcia i oporu. Formacja jest ogólnie uważana za proporczyk w przypadku przynajmniej 5-krotnego zetknięcia z linią wsparcia lub oporu. Podobnie jak w przypadku formacji prostokąta, formacja kontynuacji proporczyka może powstać w wyniku wzrostowych lub spadkowych ruchów cenowych.

Pennants continuation patterns

Proporczyk byczy i niedźwiedzi

Formacje klinowe

Formacja klinowa jest widoczna na wykresie w postaci zbiegających się linii trendu, przy czym dwie linie są zaznaczone w celu połączenia odpowiednich szczytów i dołków serii cen. Klin jest sygnałem, że obecny trend ulegnie zatrzymaniu. Klin wznoszący znajduje się w trendzie spadkowym i jest formacją niedźwiedzia z liniami nachylonymi w górę. Klin opadający znajduje się w trendzie wzrostowym i jest formacją byka z liniami nachylonymi w dół.

Wedge continuation patterns

Formacja klina wznoszącego i opadającego

Formacje kubek i uchwyt

Formację kubek i uchwyt można utworzyć zarówno na wykresach z wąskim przedziałem czasowym, jak i dla dużych przedziałów czasowych, takich jak cały dzień lub miesiąc. Kubek i uchwyt to wzrostowa formacja kontynuacji, której nazwa wzięła się od kształtu, jaki tworzy na wykresie. Może się to zdarzyć, gdy trend wzrostowy zostanie zatrzymany i ustabilizowany, po czym nastąpi wzrost o wielkości podobnej do poprzedniego spadku.

Część formacji przypominająca kubek ma kształt litery „U”, przy czym obie strony kubka mają równe boki. Następnie po prawej stronie kubka formuje się część przypominająca uchwyt, kiedy wykres przesuwa się na bok lub opada w dół, co może prowadzić do wybicia instrumentu na wysokość większą niż początek kubka.

Cup and handle continuation patterns

Odwrócona i normalna formacja kubek i uchwyt

Co to jest formacja odwrócenia?

Formacje odwrócenia mogą sygnalizować, że byki lub niedźwiedzie utraciły kontrolę i że może nastąpić nieuchronna zmiana trendu. Obecny trend zostanie powstrzymany, a następnie cena ruszy w nowym kierunku z drugiej strony (byk lub niedźwiedź).

Formacja dystrybucji to odwrócenie, które ma miejsce na szczytach rynku, gdzie instrument będący przedmiotem obrotu jest chętniej sprzedawany niż kupowany.

Formacja akumulacji jest odwrotna — odwrócenie następuje na najniższych poziomach rynku, gdzie instrument będący przedmiotem obrotu jest chętniej kupowany niż sprzedawany.

Najczęstsze formacje odwrócenia to:

 • Formacje klinowe
 • Formacja głowy i ramion
 • Formacja podwójnego szczytu
 • Formacja podwójnego dna
 • Formacja potrójnego szczytu i potrójnego dna
 • Formacja rolki sushi
 • Formacja Quasimodo

Wskazówka: Formacje wykresów klinowych mogą być zarówno formacjami kontynuacji, jak i odwrócenia, w zależności od tego, czy trwa trend zwyżkowy czy spadkowy.

Formacja głowy i ramion

Głowa i ramiona składają się z trzech części: szczytu po lewej stronie (ramię), wyższego szczytu (głowa) i kolejnego szczytu po prawej stronie (ramię). „Dekolt” rysujemy poprzez połączenie dwóch minimów — tego przed i tego za formacją głowy. Ta linia jest ważna, ponieważ jej wybicie w dół wyzwala sygnał. Byczą formację odwrócenia i niedźwiedzią formację odwrócenia można zobaczyć na ilustracji poniżej.

Odwrócona głowa i ramiona — lub „dół głowy i ramion” — to formacja wykresu odwrócenia podobna do głowy i ramion, z tą różnicą, że jest odwrócona.

Formacja ta zawiera trzy kolejne minima, przy czym środkowe (głowa) jest głębsze od obu zewnętrznych (ramiona), które są płytsze. Kiedy formacja jest kompletna, zwykle sygnalizuje odwrócenie trendu zwyżkowego.

Head and shoulders reversal patterns

Odwrócona i normalna formacja głowy z ramionami

Formacje podwójnych szczytów i den

Podwójne szczyty i podwójne dna reprezentują dwie nieudane próby wybicia się ceny powyżej kluczowego poziomu oporu lub poniżej kluczowego poziomu wsparcia. Może to wskazywać na utratę dynamiki tego trendu, zwiększając presję na sprzedaż po przeniesieniu się trendu wzrostowego na obszar wykupienia lub zwiększając presję na kupno po zbyt głębokim trendzie spadkowym.

Jest podobny wzór odwrócenia, znany jako potrójne szczyty i potrójne dna. Ten ruch jest jeszcze silniejszy, ponieważ nie przebito ceny aż trzykrotnie, a nie tylko dwukrotnie, co oznacza silniejszy poziom wsparcia lub oporu.

Double bottoms and tops reversal patterns

Formacja podwójnych szczytów i den

Formacje potrójnych szczytów i den

Potrójny szczyt składa się z trzech szczytów, które prawie osiągnęły ten sam poziom cen i sygnalizują, że aktywa mogą już nie wykazywać tendencji wzrostowej, a spodziewana jest ich przecena. Potrójny szczyt może wystąpić we wszystkich przedziałach czasowych, ale musi podążać za trendem wzrostowym, aby można było uwzględnić formację. Ta formacja odwrócenia wykresu wygląda jak litera „M” na wykresie świecowym.

Potrójne dno jest przeciwieństwem potrójnego szczytu, gdzie formacja wykresu wygląda jak litera „W” i pojawi się po trendzie spadkowym, przy czym trzy dna osiągną ten sam poziom cenowy, zanim wybiją się przez poziomy oporu.

Triple bottoms and tops reversal patterns

Formacja potrójnego szczytu i potrójnego dna

Formacja odwrócenia rolki sushi

Formacja odwrócenia rolki sushi została wymyślony przez Marka Fishera podczas lunchu z innymi traderami, gdzie tematem rozmów były konfiguracje transakcyjne, a Fisher myślał o możliwości połączenia wąskich i szerokich przedziałów cenowych.

Fisher zaczął od „formacji wewnętrznej”, która obejmowała 10 kolejnych cen mieszczących się w wąskim i ciasnym przedziale cenowym. Następnie nastąpiła druga seria, nazwana „formacją zewnętrzną”, która obejmowała pięć słupków cenowych, które pochłonęły pierwszą serię słupków cenowych.

Formacja może pomóc inwestorom w wykryciu potencjalnego odwrócenia sytuacji na rynku za pomocą kombinacji transakcji wewnętrznych i zewnętrznych i ma zastosowanie w dowolnych przedziałach czasowych. Jedną z korzyści stosowania tej formacji jest to, że sygnalizuje ona potencjalne odwrócenie ceny znacznie wcześniej niż formacja wykresu, np. podwójne dno lub głowa z ramionami.

Chociaż formacja odwrócenia zapewnia świetny wgląd w potencjalny szczyt i dół monitorowanych aktywów, najlepiej jest używać jej w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi i formacjami świecowymi.

Formacja Quasimodo

Formacja Quasimodo jest dość nowa w grupie formacji odwrócenia trendu w analizie technicznej.

Formacja Quasimodo może wydawać się dość skomplikowana, ale w rzeczywistości jest dość łatwa do zauważenia. Po jej zaobserwowaniu zazwyczaj zapewni inwestorowi spójne informacje o rynku i zwiększy zaufanie do transakcji, gdy pojawią się one w pobliżu poziomów wsparcia lub oporu na wykresach. Oznacza to, że jeśli przed zamknięciem transakcji czekasz na ustawienia dywergencji, ale jednocześnie zaobserwujesz formację Quasimodo, być może warto skorzystać z obu możliwości, zwiększając wielkość pozycji i odpowiednio dostosowując stop loss.

Tę formację odwrócenia można zaobserwować po znaczącym, wyraźnym trendzie, gdy seria niższych maksimów, niższych minimów, wyższych maksimów lub wyższych minimów zostaje przerwana. Formacja ta może się wciąż powtarzać, dlatego najlepiej jest ją zidentyfikować i szybko zareagować, zwłaszcza że wielu traderów uważa ją za jedną z najbardziej niezawodnych i silnych formacji.

Quasimodo patterns

Niedźwiedzia i bycza formacja Quasimodo

Jak wykorzystać te formacje do swoich transakcji

Kiedy otwierasz wykres i próbujesz zlokalizować formacje, które miały miejsce w przeszłości, jest to dość łatwe zadanie, jeśli je pamiętasz. Jednak trudniej jest je zidentyfikować w czasie rzeczywistym i działać zgodnie z sygnałami, które mogą dawać, zwłaszcza podczas handlu na wykresach z niższymi interwałami czasowymi. Pomocne może być zatem wykorzystanie dodatkowych narzędzi, takich jak wskaźniki techniczne (RSI, MACD) i formacje świecowe.

Nie zaleca się opierania analizy technicznej wyłącznie na formacjach cenowych. Połączenie tych informacji z większą liczbą identyfikatorów, takich jak wskaźniki techniczne i narzędzia handlowe, może być skuteczniejszym sposobem na poprawę strategii handlowej i pozycji na rynku.

 

Gotów do handlu swoją przewagą?

Dołącz do tysięcy traderów i handluj kontraktami CFD na rynku forex, akcjach, indeksach i surowcach!

 

 

Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę. Powielanie lub redystrybucja tych informacji jest niedozwolona.

FAQ


Czy formacje kontynuacji i odwrócenia są takie same dla rynku forex i dla rynku akcji?

Tak, formacje kontynuacji i odwrócenia są używane w ten sam sposób zarówno w handlu na rynku forex, jak i na akcjach. Formacje te są stosowane na wykresach z taką samą pewnością co do tego, co mogą ujawnić na temat akcji cenowej.


Jak długo zwykle trwają formacje?

Nie ma ustalonego limitu czasu trwania formacji; mogą to być sekundy, minuty, a nawet tygodnie. W zależności od stylu tradingowego inwestorzy będą analizować wiele różnych przedziałów czasowych, dlatego ważne jest, aby się dowiedzieć, co działa najlepiej.Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic ma ponad osiem lat doświadczenia w handlu i analizie rynku w zakresie forex, indeksów, towarów i akcji.

Oprócz tego, że zajmuje się handlem, Milan pisze codzienne analizy dla społeczności Axi, wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, aby dostarczać unikalnych spostrzeżeń i komentarzy. Z pasją pomaga innym w osiąganiu sukcesów i dzieli się swoimi umiejętnościami, tworząc przekrojowe e-booki poświęcone tradingowi i regularnie publikując artykuły edukacyjne na blogu Axi. Jego prace są często cytowane w czołowych międzynarodowych gazetach i portalach medialnych.

Milan jest często cytowany i wymieniany w wielu publikacjach finansowych, m.in. w Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post i MarketWatch.

Znajdź go na: LinkedIn


More on this topic

Czytaj więcej

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo