• /int
 • /eu
 • /uk
 • /au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • /es-mx
 • /fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • /it-ch
 • /kr
 • /pl
 • /pt
 • /th
 • /tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • /zh-au
 • /jp
 • /za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Opłaty i prowizje

Jakie są opłaty i prowizje
związane z handlem z Axi?

Spread

Spread to różnica między ceną kupna (ask) a ceną sprzedaży (bid). Spread dotyczy wszystkich typów produktów.

Na przykład, jeśli instrument jest notowany po średniej cenie 1274, nasza cena ask (cena, po której można kupić) może wynosić 1274.2345, a nasza cena bid (cena, po której można sprzedać) może wynosić 1273.8345. Pełny koszt spreadu jest realizowany za każdym razem, gdy otwierasz i zamykasz transakcję.

Rachunki standardowe

Nasze opłaty transakcyjne są uwzględniane w spreadzie kupna i sprzedaży każdego Produktu (nasz spread). Ponieważ działamy jako zleceniodawca, oferowane przez nas ceny mogą nie być takie same jak ceny na Rynku Bazowym i mogą być szersze lub węższe.

Cena może zależeć od kilku czynników, w tym wielkości transakcji, okresu ważności Produktu, naszych relacji biznesowych z klientem, obowiązujących stawek na Rynku Bazowym oraz, w przypadku swapów i rolowań, od różnych stóp procentowych mających zastosowanie dla pary walutowej zaangażowanej w transakcję walutową.

Rachunki Pro

Nasze prowizje na Rachunkach Pro pokrywają nasze koszty rozliczenia i agregacji, wraz z naszymi kosztami świadczenia usługi na rzecz użytkownika.

Prowizje są naliczane w Walucie Rachunku i są oparte na liczbie standardowych Kontraktów kupionych lub sprzedanych w każdej transakcji. W przypadku części Kontraktu standardowego opłata jest naliczana proporcjonalnie.

Poniższa tabela przedstawia prowizje płatne od transakcji FX i Bullion na Kontach Pro po otwarciu Pozycji.

Za rachunek standardowy Opłaty za finansowanie
EUR €6.50
GBP £4.50
USD $7.00
PLN zł28.00

Opłaty za finansowanie

Opłata za finansowanie (lub "odsetki", "opłaty za przechowywanie" lub "swapy") stanowi korektę odzwierciedlającą względną różnicę w stopach procentowych lub rentowności Instrumentów Bazowych i ma zastosowanie do kontraktów FX Margin, kontraktów CFD Spot na kruszce i kontraktów CFD na gotówkę.

Rachunek Klienta jest kredytowany lub obciążany opłatami finansowymi w oparciu o otwarte Pozycje na koniec każdego Dnia Roboczego.

Opłaty za finansowanie naliczane są w polu "Swap" każdej pozycji w MT4 i MT5, gdy Pozycja pozostaje otwarta i są naliczane lub pobierane z Konta Klienta po zamknięciu transakcji.

W przypadku posiadania długiej pozycji na Kontrakcie, w którym stopa swap platformy dla długich Pozycji jest wartością dodatnią, naliczana jest Korzyść z tytułu finansowania. W przypadku utrzymywania długiej pozycji na Kontrakcie, w którym stopa swap dla długich Pozycji ma wartość ujemną, naliczona zostanie Opłata za Finansowanie.

JW przypadku posiadania krótkiej pozycji na Kontrakcie, w którym stopa swap platformy dla krótkich Pozycji jest wartością dodatnią, naliczona zostanie Korzyść Finansowania. W przypadku posiadania krótkiej pozycji na Kontrakcie, w którym stopa swap dla krótkich Pozycji ma wartość ujemną, naliczona zostanie Opłata za Finansowanie.

W określonych warunkach rynkowych stóp procentowych stopa swap może być ujemna zarówno dla pozycji długich, jak i krótkich.

Opłaty za finansowanie stosujemy codziennie i zwykle na 30 sekund przed zamknięciem o 17:00 w Nowym Jorku. W przypadku par walutowych potrójne dzienne swapy będą stosowane w środę lub czwartek, aby odzwierciedlić datę rozliczenia rynku bazowego przypadającą na weekend. Zapoznaj się z naszym Harmonogramem Produktów, który pokazuje, którego dnia potrójne swapy są stosowane dla każdej pary.

Zwykle nie uwzględniamy krótkich świąt walutowych w obliczeniach stawki swap, ale możemy to zrobić w przypadku dłuższych okresów świąt walutowych, na przykład Księżycowego Nowego Roku i Złotego Tygodnia.

Jak obliczane są opłaty za finansowanie?

Opłaty za finansowanie są obliczane w odniesieniu do waluty przeciwstawnej i są przeliczane na walutę konta i stosowane w tej walucie. Opłaty za finansowanie mogą ulec zmianie i są dostępne na Platformie transakcyjnej.

Konta Swap Free

Konta Swap Free nie podlegają opłatom finansowym ani korzyściom z tytułu kontraktów FX Margin, kontraktów CFD Spot na kruszce i kontraktów CFD na gotówkę. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia statusu swap free każdemu rachunkowi rzeczywistemu uznanemu za niewłaściwie wykorzystywany, handlujący w podejrzany sposób lub działający poza sferą dobrej wiary.

Działania korporacyjne

Kontrakty CFD na indeksy składają się z grupy akcji, które mogą wypłacać dywidendy w ciągu roku. W przypadku wypłaty dywidendy wartość akcji spadnie, a tym samym wartość indeksu.

Dotyczy tylko produktów CFD na Index Cash:
Korekty dywidend są dokonywane w odniesieniu do indeksów i są wypłacane tylko na pozycjach netto. Spadek ceny indeksu będzie miał pozytywny wpływ na pozycje krótkie, a negatywny na pozycje długie. Środki zostaną pobrane lub zaksięgowane (w zależności od przypadku) na rachunku użytkownika po zakończeniu działalności w dniu ustalenia prawa do dywidendy.

Płatności korekty dywidendy są dokonywane w odniesieniu do kontraktów CFD na akcje. Spadek ceny będzie miał pozytywny wpływ na pozycje krótkie, więc zostaniesz obciążony wartością korekty dywidendy. Długie pozycje będą miały negatywny wpływ, więc zostaniesz uznany korektą dywidendy. Rachunek użytkownika zostanie odpowiednio uznany lub obciążony.

Korekty z tytułu działań korporacyjnych

Kontrakty CFD na akcje mogą podlegać korektom, które są dodatnie lub ujemne w zależności od akcji korporacyjnej i tego, czy jesteś długi czy krótki.

Najczęstszym działaniem korporacyjnym są wypłaty dywidend, które są uznawane lub obciążane w oparciu o wartość ekspozycji netto. Korekty dywidendy mają miejsce w dniu ex-dividend.

 

Split akcji:

Split akcji ma miejsce, gdy spółka decyduje się na zwiększenie liczby wyemitowanych akcji w celu zwiększenia ich płynności. Chociaż liczba wyemitowanych akcji wzrasta o określoną proporcję, całkowita wartość akcji pozostaje taka sama. Podział akcji nie wpływa na wartość spółki. W przypadku, gdy spółka wypłaca dywidendę, dywidenda przypadająca na jedną akcję zostanie odpowiednio skorygowana, utrzymując ogólną wypłatę dywidendy na tym samym poziomie.

Na przykład, jeśli posiadasz 10 akcji o wartości 100 USD. W przypadku splitu 2 na 1 spółka przekazałaby ci dwie akcje o skorygowanej wartości rynkowej 50 USD za każdą jedną posiadaną przez ciebie akcję, w wyniku czego posiadałbyś 20 akcji.

Opłata za rolowanie

W odniesieniu tylko do kontraktów CFD
na towary i kontrakty futures na indeksy:

Zasadą procesu rolowania kontraktów CFD na kontrakty futures jest to, że inwestorzy nie będą ani zyskiwać, ani tracić na rolowaniu kontraktu CFD z bieżącej ceny bazowej kontraktu futures na następną. Zostaniesz uznany lub obciążony opłatą za rolowanie lub korzyścią z tytułu swapu, która odzwierciedla kupno i sprzedaż wygasającego i następnego kontraktu na instrument bazowy.

Na przykład, jeśli poniosłeś zysk na zmianie ceny nowego kontraktu, otrzymasz opłatę za rolowanie, która zrównoważy zysk. Jeśli poniosłeś stratę na zmianie ceny nowego kontraktu, otrzymasz korzyść z tytułu swapu, która zrównoważy stratę. Zazwyczaj przełączamy się z korzystania z przedniego miesiąca na następny seryjny kontrakt futures na 1-2 dni handlowe przed ostatnim dniem handlowym instrumentu bazowego, kiedy płynność może być ograniczona.

 

Inne opłaty

Depozyty

Należy pamiętać, że dostawca karty kredytowej może traktować płatności dokonane na naszą rzecz jako wypłatę gotówki i może odpowiednio obciążyć użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji o wpłatach, zobacz tutaj.

Wypłaty

Wypłaty są bezpłatne, jeśli przekraczają 50 USD lub pełne saldo konta. W przeciwnym razie może obowiązywać opłata administracyjna w wysokości 25 USD.

Aby uzyskać więcej informacji o wypłacie, zobacz tutaj.

Przelewy bankowe

Twój bank może naliczyć opłatę odbiorczą za każdy międzynarodowy przelew bankowy, nie ponosimy odpowiedzialności za tę opłatę i zostanie ona poniesiona przez Ciebie.

Opłaty administracyjne

Możemy naliczać opłaty administracyjne za duplikaty wyciągów, transkrypcje telefoniczne, certyfikaty audytu lub inne żądania. Opłaty zostaną podane na żądanie.

Możemy stosować opłaty związane z komunikacją dotyczącą windykacji długów, opłatami agencyjnymi i kosztami prawnymi. Opłaty zostaną podane w stosownych przypadkach.

Opłata za brak aktywności

Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za brak aktywności w przypadku, gdy na Rachunku Klienta znajdują się środki, ale przez nieprzerwany okres 12 miesięcy nie wystąpiła żadna aktywność handlowa ani nie otwarto żadnych pozycji na Rachunku Klienta. Po 12 miesiącach braku aktywności opłata zostanie naliczona w ciągu 30 dni roboczych, a następnie będzie potrącana co miesiąc.

Opłata naliczana jest w oparciu o walutę konta użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Tabeli Produktów.