Na czym polega strategia handlu srebrem i jak handlować srebrem?

Commodities /
Milan Cutkovic

Co to jest srebro?

W świecie finansów srebro jest towarem i inwestycją. Jako metal szlachetny ustępujący jedynie złotu, srebro było w przeszłości używane jako forma waluty, bezpieczna lokata kapitału oraz zabezpieczenie przed inflacją i cenami akcji. Srebro jest przedmiotem obrotu na giełdach towarowych na całym świecie i wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w elektronice, energetyce słonecznej, fotografii czy produkcji baterii.

Warto zaznaczyć, że choć srebro ma wiele praktycznych zastosowań, to jednocześnie może podlegać wahaniom cen na rynkach finansowych. Czynniki, które mogą powodować zmienność cen srebra, obejmują dynamikę podaży i popytu, warunki gospodarcze i nastroje inwestorów.

W świecie tradingu symbolem giełdowym srebra jest XAG. Litera „X” oznacza „Indeks”, natomiast „AG” jest symbolem chemicznym srebra i oznacza „Argentum” czyli łacińskie słowo na srebro.

 

Czym jest rynek srebra?

Rynek srebra odnosi się do kupna i sprzedaży srebra jako towaru lub inwestycji kapitału. Na rynku światowym srebro jest przedmiotem obrotu w różnych formach, w tym w fizycznych sztabkach i srebrnych monetach, kontraktach terminowych na srebro oraz funduszach ETF.

what is the silver market?

 • Srebro fizyczne: Polega na zakupie określonej ilości srebra (np. biżuterii), którą fizycznie przechowujesz jako swój majątek, dopóki nie będziesz gotowy(-a) do sprzedaży.
 • Kontrakty terminowe na srebro: Jeśli uważasz, że w przyszłości cena srebra wzrośnie, możesz zawrzeć kontrakt, w którym uzgodnisz cenę, jaką zapłacisz dzisiaj za srebro, które zostanie dostarczone w określonym terminie w przyszłości. Celem jest następnie sprzedanie fizycznego srebra za kwotę wyższą od ceny zakupu.
 • Kontrakty CFD na srebro: Handel kontraktami CFD umożliwia handel zmianami cen w czasie rzeczywistym bez konieczności zakupu fizycznego srebra. Ponieważ kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, wystarczy zainwestować niewielką sumę, aby uzyskać pełną ekspozycję na transakcję bazową. Należy pamiętać, że zysk lub strata jest obliczana na podstawie pełnego rozmiaru pozycji handlowej, więc dźwignia zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty.

 

Co to jest handel srebrem?

Handel srebrem oznacza kupno i sprzedaż srebra w celu osiągnięcia zysku na zmianach cen.

Srebro jest od wieków bardzo cenione przez ludzi, wykorzystywane jako forma waluty i biżuteria, a także stało się krytycznym surowcem w światowym handlu i jako samodzielna inwestycja. Dzięki swojej naturalnej wartości i renomie bezpiecznej inwestycji srebro jest idealnym towarem dla traderów.

Aby inwestować w srebro, możesz kupić je jako surowiec fizyczny lub po prostu handlować zmianami cen instrumentu bazowego w czasie rzeczywistym.

 

Na czym polega handel srebrem?

Oto ogólna informacja na temat handlu srebrem:

 • Wybór brokera lub platformy transakcyjnej: Aby rozpocząć handel srebrem, musisz wybrać platformę transakcyjną lub dom maklerski oferujący dostęp do rynku srebra. Upewnij się, że platforma cieszy się dobrą reputacją, podlega regulacjom w Twoim kraju zamieszkania i spełnia Twoje indywidualne potrzeby i cele handlowe.
 • Otwarcie konta tradingowego: Po wybraniu sprawdzonej platformy transakcyjnej musisz otworzyć konto tradingowe. Proces ten zazwyczaj wymaga podania danych osobowych, weryfikacji tożsamości i wyrażenia zgody na regulamin platformy.
 • Analiza rynku: Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji konieczne jest przeprowadzenie analizy rynku. Traderzy stosują różne metody, takie jak analiza techniczna (wykorzystywanie wykresów i wskaźników do spekulacji na ruchach cen) i analiza fundamentalna (badanie czynników podaży i popytu, danych ekonomicznych i wiadomości), aby ocenić potencjalny kierunek ruchu cen srebra.
 • Kup lub sprzedaj: Na podstawie analizy rynku podejmiesz decyzję, czy chcesz kupić czy sprzedać srebro. Jeśli przewidujesz, że cena srebra wzrośnie, zajmiesz długą pozycję (kupuj), mając na celu sprzedaż po wyższej cenie. Jeśli spodziewasz się spadku ceny, zajmiesz krótką pozycję (sprzedaż) z zamiarem odkupienia po niższej cenie. Przed otwarciem transakcji ważne jest również zastosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenie stop-loss lub take-profit.
 • Realizacja transakcji: Zawierając transakcję, określasz jej szczegóły, w tym ilość srebra, którą chcesz handlować, oraz wszelkie obowiązujące wymagania dotyczące dźwigni lub depozytu zabezpieczającego. Platforma zrealizuje Twoją transakcję po obowiązującej cenie rynkowej, a Twoja pozycja zostanie odzwierciedlona na Twoim koncie tradingowym.
 • Monitorowanie i zarządzanie transakcjami: Ważne jest monitorowanie zmian po otwarciu transakcji. Możesz śledzić zmiany cen srebra, aby ocenić, czy chcesz dostosować, czy zamknąć pozycję zgodnie ze swoją strategią handlową. Traderzy często wdrażają techniki zarządzania ryzykiem, takie jak ustawianie zleceń stop-loss (automatyczne zamykanie transakcji, jeśli cena osiągnie określony poziom) i zleceń take-profit (automatyczne zamykanie transakcji po osiągnięciu docelowego zysku), aby zarządzać potencjalnymi stratami i chronić zyski.
 • Zamykanie transakcji: Kiedy będziesz gotowy(-a) do zamknięcia transakcji, wykonasz akcję odwrotną do swojej początkowej pozycji. Na przykład, jeśli kupiłeś(-aś) srebro, teraz możesz je sprzedać, aby zamknąć transakcję. Platforma obliczy Twój zysk lub stratę na podstawie różnicy cen pomiędzy punktami wejścia i wyjścia.

Należy pamiętać, że handel srebrem wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością poniesienia strat finansowych. Wymaga to dokładnej analizy, zarządzania ryzykiem i ciągłego monitorowania rynku. Inwestorzy powinni się kształcić, opracować strategię handlową oraz uwzględnić własną swoją tolerancję na ryzyko i cele finansowe, zanim zaangażują się w handel srebrem lub jakąkolwiek formę handlu spekulacyjnego.

 

Dlaczego warto handlować srebrem?

Niektórzy traderzy lubią handlować srebrem w celach spekulacyjnych, chcąc czerpać zyski z krótkoterminowych wahań cen, kupując tanio i sprzedając drogo. Inwestorzy mogą również handlować srebrem w ramach szerszej strategii inwestycyjnej, dążąc do długoterminowego wzrostu wartości kapitału.

Kolejnym powodem, dla którego inwestorzy decydują się na handel metalami szlachetnymi, takimi jak srebro, jest dywersyfikacja portfela. Dywersyfikacja może pomóc w zmniejszeniu ryzyka poprzez rozłożenie inwestycji na różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i towary. Srebro, jako nieskorelowany składnik aktywów o naturalnej wartości, może stanowić zabezpieczenie przed zmiennością na innych rynkach.

 

Jak handlować srebrem

Handel srebrem za pomocą kontraktów różnicowych (CFD) umożliwia spekulację na zmianach cen srebra bez konieczności posiadania instrumentu bazowego. Dzięki kontraktom CFD możesz zajmować zarówno długie (kupno), jak i krótkie (sprzedaż) pozycje na srebrze, potencjalnie czerpiąc zyski zarówno ze wzrostu, jak i spadku cen. Handel kontraktami CFD wymaga otwarcia konta u brokera oferującego kontrakty CFD na srebro.

how to trade silver

Symbol giełdowy dla srebra to XAG. Litera „X” oznacza „Indeks”, natomiast „AG” jest symbolem chemicznym srebra i oznacza „Argentum” czyli łacińskie słowo na srebro.

Znajomość symbolu giełdowego ułatwia wyszukiwanie produktu/indeksu do handlu srebrem na platformie transakcyjnej MT4. W Axi możesz handlować srebrem na kontraktach CFD wyrażonych w dolarach amerykańskich, więc symbolem produktu handlowego na MT4 jest XAGUSD.

 

Zalety handlu srebrem

 • Zabezpieczenie przed inflacją: Srebro, jako metal szlachetny, jest dobrze znanym zabezpieczeniem przed inflacją. W okresach rosnącej inflacji wartość walut fiducjarnych może spadać, ale cena srebra w przeszłości wykazywała zdolność do wzrostu. Dlatego handel srebrem można traktować jako sposób na ochronę siły nabywczej aktywów w okresach inflacji.
 • Płynność: Rynek srebra charakteryzuje się dużą płynnością, co oznacza, że stosunkowo łatwo jest szybko kupić i sprzedać srebro po uczciwych cenach. Płynność ta gwarantuje, że inwestorzy mogą otwierać i zamykać pozycje bez znaczących zniekształceń cenowych ani przeszkód. Pozwala także na skuteczne odkrywanie cen i minimalizuje ryzyko braku możliwości zamknięcia transakcji.
 • Dostępność: Handel srebrem jest dostępny dla szerokiego grona inwestorów. Dostępne są różne platformy, giełdy i instrumenty finansowe, które umożliwiają indywidualnym osobom uczestnictwo w handlu srebrem. Niezależnie od tego, czy wolisz fizyczne srebro, kontrakty futures, fundusze ETF czy inne instrumenty pochodne, możesz znaleźć metodę, która odpowiada Twoim preferencjom i celom inwestycyjnym.

 

Wady handlu srebrem

 • Zmienność cen: Ceny srebra charakteryzują się dużą zmiennością i mogą podlegać znacznym wahaniom cen w krótkich okresach. Ta zmienność może sprawić, że handel srebrem będzie trudniejszy i zwiększy ryzyko strat. Na nagłe wahania cen mogą mieć wpływ takie czynniki, jak warunki gospodarcze, wydarzenia geopolityczne lub zmiany popytu przemysłowego.
 • Ryzyka związane z dźwignią i depozytem zabezpieczającym: Chociaż dźwignia finansowa może zwiększyć potencjalne zyski, może również zwiększyć straty. Jeśli rynek poruszy się w kierunku przeciwnym do Twojej pozycji, może być konieczne zdeponowanie dodatkowych środków w celu utrzymania pozycji, ponieważ w przeciwnym razie kontu grozi likwidacja.
 • Różne czynniki rynkowe: Na rynek srebra wpływają różne złożone czynniki, w tym wskaźniki ekonomiczne i wydarzenia geopolityczne, popyt przemysłowy i nastroje inwestorów. Zrozumienie tych czynników i umiejętność ich analizy może przysporzyć pewnych trudności. Brak wiedzy lub błędna interpretacja czynników rynkowych może prowadzić do złych decyzji handlowych.

 

 

Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Informacja została przygotowana bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej oraz potrzeb. Wszelkie odniesienia do wyników historycznych i prognoz nie stanowią wiarygodnych wskaźników przyszłych wyników. Axi nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności i kompletności treści niniejszej publikacji. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę.

FAQ


Jaka jest najwyższa cena srebra w historii?

Analiza historycznych cen srebra może dostarczyć nam informacji o tym, w jakim kierunku zmierzają ceny i jakie są ewentualne główne poziomy, na które należy zwrócić uwagę. Patrząc z szerszej perspektywy, srebro miało wiele wzlotów i upadków, odzwierciedlając różnorodne wydarzenia gospodarcze i polityczne, a w kwietniu 2011 r. osiągnęło najwyższy poziom w historii, uzyskując 49,76 dolara za uncję.


Czy handel srebrem jest opłacalny?

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych klas aktywów, handel srebrem może być opłacalny przy zastosowaniu odpowiedniej praktyki zarządzania ryzykiem i handlem. Ponieważ wiele różnych czynników, takich jak problemy z podażą lub popytem albo perspektywy gospodarcze, mogą powodować szybkie zmiany ceny srebra, rynek srebra może charakteryzować się zmiennością. Ale to właśnie te wahania cen mogą zapewnić inwestorom możliwości wykorzystania ruchów rynkowych.


Jakie są godziny handlu miedzią?

Godziny handlu dla klientów Axi na rynku kasowych kontraktów CFD na miedź rozpoczynają się o 01:01 w poniedziałek (czasu serwera) i kończą o 23:58 w piątek (czasu serwera). Dotyczy to również wyrobów ze złota i platyny. Zawsze w nocy pomiędzy 23:59 a 01:01 (czasu serwera) następuje przerwa w handlu.

Giełda kontraktów terminowych CFD na srebro otwiera się w niedzielę o 18:01 i kończy o 16:59 w piątek (strefa czasowa Nowego Jorku). W godzinach 16:59-18:01 obowiązuje przerwa handlowa.


Czy mogę handlować srebrem na MetaTrader 4?

Tak, możesz handlować srebrem na MT4. Handel srebrem za pomocą Axi na MT4 odbywa się poprzez handel kontraktami CFD na srebro. Oznacza to, że zamiast posiadać fizyczny metal, będziesz tylko spekulować na zmianach jego ceny.


Jakimi innymi metalami szlachetnymi mogę handlować z Axi?

Rynek wyrobów z metali szlachetnych obejmuje złoto, srebro, miedź i platynę. Spekuluj cenami tych metali online za pośrednictwem naszych kontraktów CFD typu spot i futures.Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic ma ponad osiem lat doświadczenia w handlu i analizie rynku w zakresie forex, indeksów, towarów i akcji. Był jednym z pierwszych traderów przyjętych do programu Axi Select, który wyszukuje utalentowanych traderów i pomaga im w rozwoju zawodowym.

Oprócz tego, że zajmuje się handlem, Milan pisze codzienne analizy dla społeczności Axi, wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, aby dostarczać unikalnych spostrzeżeń i komentarzy. Z pasją pomaga innym w osiąganiu sukcesów i dzieli się swoimi umiejętnościami, tworząc przekrojowe e-booki poświęcone tradingowi i regularnie publikując artykuły edukacyjne na blogu Axi. Jego prace są często cytowane w czołowych międzynarodowych gazetach i portalach medialnych.

Milan jest często cytowany i wymieniany w wielu publikacjach finansowych, m.in. w Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post i MarketWatch.

Znajdź go na: LinkedIn


More on this topic

Czytaj więcej

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo