Na czym polega strategia handlu miedzią i jak handlować miedzią?

Commodities /
Milan Cutkovic

Co to jest miedź?

Miedź jest wszechstronnym i szeroko stosowanym metalem o doskonałej przewodności elektrycznej i cieplnej. Jest powszechnie stosowana do produkcji przewodów elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i w różnych zastosowaniach przemysłowych. Jako metal przemysłowy miedź odgrywa kluczową rolę w rozwoju globalnej infrastruktury i wzroście gospodarczym. Jego duże znaczenie i szerokie zastosowanie zapewniają wysoki popyt na miedź, co sprawia, że jest ona jednym z najczęściej używanych i sprzedawanych towarów na świecie.

Skąd pochodzi miedź?

Miedź pozyskiwana jest głównie w procesie wydobycia i ekstrakcji. Głównymi źródłami miedzi są:

 • Kopalnie miedzi: Miedź wydobywana jest w dużych kopalniach odkrywkowych lub podziemnych. Kopalnie te zlokalizowane są w różnych regionach świata, m.in. w Chile, Peru, Stanach Zjednoczonych, Australii, Indonezji, Rosji i Zambii. Kraje te posiadają znaczne rezerwy miedzi i wspólnie odpowiadają za globalną podaż tego metalu.
 • Porfirowe złoża miedzi: Jednym z najczęstszych źródeł miedzi są złoża porfirowe. Osady te powstają w procesach geologicznych obejmujących intruzję magmy. Działalność wydobywcza na dużą skalę wydobywa miedź z tych złóż, które często zawierają znaczne ilości powiązanych minerałów, takich jak złoto, molibden i srebro.
 • Drugorzędne źródła: Miedź można również pozyskiwać ze źródeł wtórnych, w tym z recyklingu złomu, kabli elektrycznych i odpadów elektronicznych. Recykling miedzi pomaga chronić zasoby i zmniejszać wpływ wydobycia na środowisko.

Dlaczego miedź jest cenna?

Miedź jest cenna z kilku powodów, m.in.:

 • Zapotrzebowanie przemysłowe: Miedź jest metalem niezbędnym w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, elektryce i elektronice, transporcie i telekomunikacji. Doskonała przewodność elektryczna i cieplna, odporność na korozję i plastyczność sprawiają, że jest niezastąpiona w wielu procesach produkcyjnych.
 • Rozwój infrastruktury: W miarę jak kraje inwestują w projekty infrastrukturalne, takie jak budowa dróg, mostów, sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, wzrasta zapotrzebowanie na miedź. Miedź jest szeroko stosowana w tych projektach do budowy okablowania, instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemów elektrycznych i innych niezbędnych elementów infrastruktury.
 • Globalny wzrost gospodarczy: Popyt na miedź jest ściśle powiązana ze wzrostem gospodarczym. Wraz z rozwojem światowych gospodarek wzrasta zapotrzebowanie na miedź ze względu na wzmożoną działalność przemysłową, urbanizację i postęp technologiczny.
 • Przejście na energię odnawialną: Przejście na odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, wymaga znacznego zużycia miedzi. Miedź jest kluczowym składnikiem paneli słonecznych, turbin wiatrowych i powiązanej infrastruktury elektrycznej potrzebnej do przesyłania i dystrybucji czystej energii.
 • Ograniczona podaż: Choć miedź występuje powszechnie w skorupie ziemskiej, dostępność wysokiej jakości złóż miedzi jest ograniczona. Wydobywanie i produkcja miedzi może być kosztowna i czasochłonna. Ta ograniczona podaż zwiększa wartość tego surowca.
 • Inwestycje i spekulacje: Miedź przyciąga inwestorów i spekulantów, którzy przewidują przyszłe zmiany cen i chcą na nich zarobić. Rynki towarowe zapewniają osobom fizycznym i instytucjom możliwość handlu kontraktami na miedź i instrumentami pochodnymi, napędzając popyt i wpływając na ceny.
 • Zabezpieczenie przed inflacją: Miedź jest często postrzegana jako zabezpieczenie przed inflacją. W okresach rosnącej inflacji towary takie jak miedź są postrzegane jako lokaty kapitału i mogą pomóc w ochronie przed erozją siły nabywczej.

 

Czym jest rynek miedzi?

Rynek miedzi oznacza globalną sieć kupujących i sprzedających zaangażowanych w produkcję i konsumpcję miedzi oraz w handel tym surowcem. Wpływ na ten rynek mają takie czynniki, jak dynamika podaży i popytu, wydarzenia geopolityczne, wskaźniki ekonomiczne i nastroje inwestorów.

Jakie czynniki wpływają na cenę miedzi?

Na cenę miedzi wpływa wiele czynników, ale do najważniejszych z nich należą:

 • Zakłócenia w dostawach: Zakłócenia w dostawach miedzi mogą wystąpić z powodu różnych czynników, takich jak strajki pracowników, klęski żywiołowe, niestabilność polityczna lub problemy techniczne mające wpływ na działalność wydobywczą. Zmniejszenie dostaw miedzi może spowodować jej deficyt, a to prowadzi do wyższych cen, ponieważ popyt przewyższa dostępne zapasy.
 • Ceny ropy: Ceny ropy mogą pośrednio wpływać na cenę miedzi. Wyższe ceny ropy mogą zwiększyć koszty produkcji dla przedsiębiorstw wydobywczych, ponieważ wydobycie i przetwarzanie miedzi wiąże się z energochłonnymi procesami. Wraz ze wzrostem cen ropy naftowej wzrastają koszty wydobycia i transportu, co może wywrzeć presję na wzrost cen miedzi.
 • Zastępowanie innymi metalami: Dostępność i koszt metali alternatywnych mogą mieć wpływ na popyt na miedź. Jeżeli cena miedzi stanie się wysoka w porównaniu do innych metali o porównywalnych właściwościach, producenci mogą zdecydować się na zastąpienie miedzi w swoich produktach materiałami alternatywnymi. Ta substytucja może zmniejszyć popyt na miedź, prowadząc do niższych cen.
 • Dolar amerykański: Siła dolara amerykańskiego może mieć wpływ na ceny miedzi. Miedź jest przedmiotem handlu na całym świecie, a jej cena jest często wyrażana w dolarach amerykańskich. Kiedy dolar amerykański umocni się w stosunku do innych walut, miedź może stać się relatywnie droższa dla nabywców posługujących się innymi walutami. Może to zmniejszyć popyt i wywrzeć presję na obniżkę cen miedzi. Z drugiej strony słabszy dolar amerykański może sprawić, że miedź stanie się bardziej przystępna dla nabywców posługujących się innymi walutami, zwiększając popyt i potencjalnie powodując wzrost cen.
 • Rozwój ekonomiczny: Ceny miedzi są ściśle powiązane ze wzrostem gospodarczym. Wraz z rozwojem gospodarek wzrasta zapotrzebowanie na miedź ze względu na rozwój infrastruktury, projekty budowlane, produkcję przemysłową i postęp technologiczny. Silny wzrost gospodarczy może spowodować wzrost cen miedzi, ponieważ popyt przewyższa podaż. Z drugiej strony spowolnienie gospodarcze lub recesja mogą zmniejszyć popyt na miedź, prowadząc do niższych cen.

 

Co to jest handel miedzią?

Handel miedzią obejmuje kupno i sprzedaż kontraktów na miedź lub instrumentów pochodnych na rynkach finansowych. Traderzy dążą do czerpania zysków z wahań cen miedzi poprzez spekulacje na jej przyszłej wartości. Handel miedzią może być prowadzony za pośrednictwem różnych platform, w tym giełd kontraktów terminowych, brokerów towarowych i internetowych platform transakcyjnych.

 

Na czym polega handel miedzią?

Aby inwestować w miedź, możesz kupić ją jako surowiec fizyczny lub po prostu handlować zmianami cen instrumentu bazowego w czasie rzeczywistym. Oto popularne sposoby handlu miedzią:

 • Fizyczna miedź: Polega na zakupie określonej ilości fizycznej miedzi, którą przechowujesz jako majątek własny, dopóki nie będziesz gotowy do sprzedaży.
 • Kontrakty terminowe na miedź: Jeśli uważasz, że w przyszłości cena miedzi wzrośnie, możesz zawrzeć kontrakt, w którym uzgodnisz cenę, jaką zapłacisz dzisiaj za miedź, która zostanie dostarczona w określonym terminie w przyszłości. Celem jest następnie sprzedanie fizycznej miedzi za kwotę wyższą od ceny zakupu.
 • Kontrakty CFD na miedź (kontrakty różnicowe): Handel kontraktami CFD umożliwia handel zmianami cen w czasie rzeczywistym bez konieczności zakupu fizycznej miedzi. Ponieważ kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, wystarczy zainwestować niewielką sumę, aby uzyskać pełną ekspozycję na transakcję bazową. Należy pamiętać, że zysk lub strata jest obliczana na podstawie pełnego rozmiaru pozycji handlowej, więc dźwignia zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty.

Aby zademonstrować, jak działa handel miedzią, rozważmy przykład:

Czytasz wiadomości o nowym, dużym projekcie infrastrukturalnym, którego budowa będzie wymagać dużych ilości miedzi. Wierzysz zatem, że popyt na miedź wzrośnie, a cena wzrośnie.

Decydujesz się na otwarcie długiej pozycji, kupując jeden kontrakt futures na miedź po aktualnej cenie rynkowej wynoszącej 4 USD za funt (uwaga: każdy kontrakt futures na miedź odpowiada 25 000 funtów miedzi).

Następnie cena miedzi wzrasta do 4,20 USD za funt i w tym momencie decydujesz się zamknąć swoją pozycję handlową.

Różnica w cenie wynosi 0,20 dolara za funt, co daje zysk w wysokości 5000 dolarów:

25 000 funtów x 0,20 dolara = 5000 dolarów zysku

Jeśli jednak Twoje przewidywania były błędne i cena miedzi spadnie z 4 USD do 3,90 USD, poniesiesz stratę:

25 000 funtów x 0,10 dolara = 2500 dolarów straty

Jak widać, handel miedzią wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ ceny mogą zmieniać się w obu kierunkach. Przed podjęciem decyzji handlowych niezwykle istotne jest przeprowadzenie dokładnego rozpoznania, stosowanie strategii zarządzania ryzykiem i uwzględnienie trendów rynkowych. Zawsze handluj tylko tym, na utratę czego możesz sobie pozwolić.

 

Dlaczego warto handlować miedzią?

Jest kilka powodów, dla których inwestorzy decydują się na handel miedzią. Są to m.in.:

 • Zmienność: Ceny miedzi mogą podlegać znacznym wahaniom, stwarzając inwestorom możliwości spekulowania na zmianach cen.
 • Dywersyfikacja: Miedź może służyć jako narzędzie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, ponieważ często ma niską korelację z innymi aktywami, takimi jak akcje lub obligacje.
 • Globalny popyt: Miedź cieszy się dużym popytem ze względu na jej zastosowania przemysłowe, szczególnie w gospodarkach wschodzących, które stawiają na rozwój infrastruktury — dlatego jest popularnym towarem handlowym.
 • Wskaźniki ekonomiczne: Ceny miedzi są czasami postrzegane jako ważny wskaźnik gospodarczy, ponieważ mogą odzwierciedlać zmiany w aktywności gospodarczej na świecie.

 

Jak handlować miedzią?

Aby rozpocząć handel miedzią, postępuj zgodnie z poniższymi ogólnymi wytycznymi:

 1. Naucz się i przygotuj: Poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się więcej o miedzi, trendach rynkowych i strategiach handlowych. Czytanie, udział w webinarach poświęconych handlowi i uczestnictwo w kursach online to proste i opłacalne sposoby na poszerzenie wiedzy na temat miedzi i handlu.
 2. Wybierz brokera: Wybierz renomowanego i regulowanego brokera oferującego instrumenty do handlu miedzią — takie jak kontrakty terminowe na miedź lub kontrakty CFD na miedź — za pośrednictwem swojej platformy transakcyjnej.
 3. Otwórz konto tradingowe: Zakończ proces rejestracji, zweryfikuj i zasil swoje konto tradingowe, aby mieć środki do handlu.
 4. Opracuj plan handlowy: Zdefiniuj swoje cele handlowe, tolerancję na ryzyko i strategie. Weź pod uwagę takie czynniki, jak analiza techniczna, analiza fundamentalna i zarządzanie ryzykiem.
 5. Ćwicz z kontem demo: Większość platform transakcyjnych oferuje konta demo, na których można ćwiczyć handel przy użyciu wirtualnych środków. Skorzystaj z tej funkcji, aby zdobyć doświadczenie na rynku miedzi i przetestować swoje strategie handlowe bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy.
 6. Rozpocznij handel: Kiedy już poczujesz się pewnie, zacznij handlować miedzią, korzystając z prawdziwych pieniędzy. Pamiętaj, aby uważnie śledzić trendy rynkowe, wyznaczać punkty wejścia i wyjścia, stosować poziomy stop-loss i take-profit oraz regularnie analizować swoje transakcje.

 

Zalety handlu miedzią

Handel miedzią ma kilka zalet, w tym:

 • Płynność: Rynek miedzi jest bardzo płynny, co pozwala inwestorom łatwo otwierać i zamykać pozycje.
 • Globalny popyt: Miedź ma szerokie zastosowania przemysłowe i cieszy się dużym popytem na całym świecie, co czyni ją atrakcyjnym towarem handlowym.
 • Zmienność: Ceny miedzi mogą podlegać znacznym wahaniom, stwarzając inwestorom możliwości spekulowania na zmianach cen. Zmienność może jednak również prowadzić do znacznych strat.
 • Dywersyfikacja: Miedź może służyć jako narzędzie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, ponieważ często ma niską korelację z innymi aktywami, takimi jak akcje lub obligacje.
 • Dźwignia: Miedź może być przedmiotem obrotu z wykorzystaniem dźwigni, umożliwiającej inwestorom kontrolowanie większych pozycji przy mniejszych inwestycjach kapitałowych.
 • Elastyczność: Handel miedzią umożliwia inwestorom zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji, dzięki którym mogą zyskiwać i tracić zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen.
 • Wskaźniki ekonomiczne: Ceny miedzi są czasami uważane za ważny wskaźnik gospodarczy, ponieważ mogą odzwierciedlać zmiany w aktywności gospodarczej na świecie.
 • Rozwój przemysłowy: Wraz ze wzrostem gospodarki i rozwojem sektorów przemysłowych zapotrzebowanie na miedź zazwyczaj wzrasta. W ten sposób powstają możliwości handlowe dla tych, którzy potrafią przewidywać te trendy i na nie reagować.

 

Wady handlu miedzią

Handel miedzią ma swoje zalety, ale ma też pewne wady, które należy wziąć pod uwagę:

 • Zmienność cen: Ceny miedzi mogą charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na takie czynniki, jak wydarzenia geopolityczne, dane ekonomiczne oraz dynamika podaży i popytu. Może to skutkować znacznymi wahaniami cen, które mogą prowadzić do strat.
 • Koszty tradingu: Handlując miedzią, inwestorzy mogą ponosić koszty, takie jak prowizje, spready i opłaty za finansowanie jednodniowe, które mogą mieć wpływ na ogólną rentowność.
 • Wiedza i doświadczenie: Sukcesy w handlu miedzią wymagają dobrego zrozumienia rynku, analizy technicznej i zarządzania ryzykiem. Brak wiedzy i doświadczenia może zwiększyć ryzyko strat.
 • Ograniczone godziny handlu: Kontrakty terminowe lub kasowe na miedź mają wyznaczone godziny obrotu, co może ograniczać możliwości inwestorów w zakresie reagowania na wydarzenia rynkowe mające miejsce poza tymi godzinami.
 • Zakłócenia w łańcuchu dostaw: Zakłócenia w wydobyciu, produkcji lub transporcie miedzi mogą mieć wpływ na dostępność i cenę miedzi, powodując niepożądaną niepewność wśród osób handlujących miedzią.

 

Jakie są najlepsze strategie handlu miedzią?

Jest wiele różnych strategii handlu miedzią, a do najczęściej stosowanych należą:

 • Śledzenie trendów: Strategia ta polega na rozpoznawaniu i śledzeniu trendów cen miedzi. Traderzy szukają trwałych ruchów w górę lub w dół i otwierają pozycje zgodnie z kierunkiem trendu. Mogą wykorzystywać wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące lub linie trendu, w celu potwierdzenia i określenia czasu swoich wejść i wyjść.
 • Handel na wybicia: Traderzy korzystający z tej strategii koncentrują się na wybiciach z głównych poziomów wsparcia lub oporu. Kiedy ceny miedzi przebiją się powyżej poziomu oporu, wskazując na dynamikę wzrostu, inwestorzy mogą otwierać długie pozycje. I odwrotnie: kiedy ceny miedzi przebiją się powyżej poziomu oporu, wskazując na dynamikę wzrostu, inwestorzy mogą otwierać długie pozycje.
 • Handel zakresami: Strategia ta polega na identyfikacji przedziałów cenowych lub wzorców konsolidacji na wykresach cen miedzi. Traderzy starają się kupować w pobliżu poziomu wsparcia i sprzedawać w pobliżu poziomu oporu w danym przedziale. Mogą używać oscylatorów lub innych wskaźników, aby rozpoznawać stan wykupienia lub wyprzedania w danym zakresie.
 • Handel na danych: Traderzy stosujący tę strategię uważnie monitorują wiadomości i publikacje gospodarcze, które mogą mieć wpływ na ceny miedzi. Ich celem jest zazwyczaj wykorzystanie krótkoterminowych zmian cen wynikających z istotnych wydarzeń informacyjnych lub danych ekonomicznych. Strategia ta wymaga szybkiego czasu reakcji i dobrego zrozumienia reakcji rynku na wydarzenia informacyjne.
 • Handel sezonowy: Wzorce sezonowe mogą mieć wpływ na ceny miedzi. Traderzy korzystający z tej strategii analizują historyczne dane dotyczące cen, aby zidentyfikować powtarzające się wzorce lub trendy w określonych porach roku. Przykładowo zwiększone zapotrzebowanie na miedź w sezonie budowlanym może skutkować wzrostem cen. Handlowcy mogą odpowiednio się pozycjonować w zależności od sezonowych trendów.

 

 

Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Informacja została przygotowana bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej oraz potrzeb. Wszelkie odniesienia do wyników historycznych i prognoz nie stanowią wiarygodnych wskaźników przyszłych wyników. Axi nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności i kompletności treści niniejszej publikacji. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę.

FAQ


Jaka jest jednostka miary miedzi?

Jednostka miary miedzi jest zazwyczaj wyrażana w funtach (funtach) lub tonach metrycznych (MT). Na wielu rynkach finansowych, takich jak giełdy kontraktów terminowych, miedź jest przedmiotem obrotu i notowana w funtach. Jednak w zastosowaniach przemysłowych lub przy omawianiu globalnej produkcji i konsumpcji miedź często mierzy się w tonach metrycznych. 


Czy handel miedzią jest opłacalny?

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych klas aktywów, handel miedzią może być opłacalny przy zastosowaniu odpowiedniej praktyki zarządzania ryzykiem i handlem. Ponieważ czynniki, takie jak problemy z podażą lub popytem albo perspektywy gospodarcze, mogą powodować szybkie zmiany ceny miedzi, rynek miedzi może charakteryzować się zmiennością. Ale to właśnie te wahania cen mogą zapewnić inwestorom możliwości wykorzystania ruchów rynkowych. Należy również pamiętać, że wahania cen mogą również zwiększyć straty.  


Ile pieniędzy potrzeba, aby rozpocząć handel miedzią?

Ilość pieniędzy potrzebna do rozpoczęcia handlu ropą będzie zależeć od Twoich celów, produktów naftowych, którymi chcesz handlować, oraz tego, czy chcesz handlować z wykorzystaniem dźwigni.

Aby zapewnić większą elastyczność i niski koszt handlu, Axi oferuje niski minimalny depozyt zabezpieczający, niskie opłaty i brak prowizji na standardowych kontach. Decydując się na handel miedzią na kontraktach CFD, możesz zastosować dźwignię finansową i rozpocząć handel z początkowym depozytem wynoszącym zaledwie 50 USD.

Jeśli wybierzesz opcję handlu lewarowanego, możesz użyć niewielkiej ilości kapitału, aby otworzyć większe pozycje handlowe. Należy pamiętać, że chociaż dźwignia tworzy potencjał dużych zysków, może również zwiększać ryzyko strat. Jeśli saldo na rachunku depozytowym spadnie poniżej wymaganej kwoty, Twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte ze stratą.


Czy handel na rynku miedzi jest ryzykowny?

Jak każda forma inwestycji, handel na rynku forex jest nieodłącznie związany z ryzykiem. Główne ryzyko wiąże się z handlem przy użyciu dźwigni finansowej. Traderzy zajmujący się obrotem miedzią powinni stosować solidne strategie zarządzania ryzykiem, zawsze gdy rozważają skorzystanie z dźwigni.

Druga obawa dotyczy samej miedzi. Ceny towarów, takich jak miedź, mogą się zmieniać, ponieważ podaży i popytu mają ogólnie znaczący wpływ na ceny. Na przykład nieoczekiwane wstrzymanie produkcji lub zmiana polityki ochrony środowiska, która dotyczy wydobycia miedzi może spowodować nagłą zmianę ceny miedzi.


Jakie są godziny handlu miedzią?

Godziny handlu dla klientów Axi na rynku kasowych kontraktów CFD na miedź rozpoczynają się o 01:01 w poniedziałek (czasu serwera) i kończą o 23:58 w piątek (czasu serwera). Dotyczy to również wyrobów ze złota, srebra i platyny. Zawsze w nocy pomiędzy 23:59 a 01:01 (czasu serwera) następuje przerwa w handlu.

Giełda kontraktów terminowych CFD na miedź otwiera się w niedzielę o 18:01 i kończy o 16:59 w piątek (strefa czasowa Nowego Jorku). W godzinach 16:59-18:01 obowiązuje przerwa handlowa.


Czy mogę handlować miedzią na MT4?

Tak, dzięki AXi możesz handlować miedzią na MT4, handlując kontraktami CFD na miedź. Oznacza to, że zamiast posiadać fizyczny metal, będziesz po prostu spekulować na zmianach jego ceny.

Symbolem kontraktów terminowych CFD na miedź na MT4 jest COPPER.fs.


Jakimi kontraktami CFD na miedź można handlować?

Axi oferuje kontrakty CFD COPPER.fs.Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic ma ponad osiem lat doświadczenia w handlu i analizie rynku w zakresie forex, indeksów, towarów i akcji. Był jednym z pierwszych traderów przyjętych do programu Axi Select, który wyszukuje utalentowanych traderów i pomaga im w rozwoju zawodowym.

Oprócz tego, że zajmuje się handlem, Milan pisze codzienne analizy dla społeczności Axi, wykorzystując swoją rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, aby dostarczać unikalnych spostrzeżeń i komentarzy. Z pasją pomaga innym w osiąganiu sukcesów i dzieli się swoimi umiejętnościami, tworząc przekrojowe e-booki poświęcone tradingowi i regularnie publikując artykuły edukacyjne na blogu Axi. Jego prace są często cytowane w czołowych międzynarodowych gazetach i portalach medialnych.

Milan jest często cytowany i wymieniany w wielu publikacjach finansowych, m.in. w Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post i MarketWatch.

Znajdź go na: LinkedIn


More on this topic

Czytaj więcej

Gotów do handlu swoją przewagą?

Rozpocznij handel z globalnym, nagradzanym brokerem.

Demo Otwórz konto na żywo