• /int
 • /eu
 • /uk
 • /au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.global-edge.info/cn
 • /es-mx
 • /fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • /it-ch
 • /kr
 • /pt
 • /th
 • /tw
 • http://www.global-edge.info/vn
 • /zh-au
 • /jp
 • /za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.axi-global.com/chn

CFD 期货合约展期

基于当前标的期货合约在展期/交割时,有时受影响的指数会在短时间内不可用。展期一般会在下表所列日期的交易日结束时执行。交割时间预期不超过一小时。一旦合约恢复交易,合同月份价格的差异将反应在MT4隔夜利息账户中,在此期间所有其他产品将照常交易。

 

  April May June
BRENT.fs 27-Apr 25-May 22-Jun
CAC40.fs 13-Apr 11-May 15-Jun
CHINA50.fs 27-Apr 25-May 22-Jun
HSI.fs 27-Apr 25-May 22-Jun
NATGAS.fs 20-Apr 25-May 22-Jun
WTI.fs 13-Apr 11-May 15-Jun
VIX.fs 13-Apr 18-May 15-Jun

 

 

 

  April May June
DAX40.fs -  - 15-Jun
DJ30.fs -  - 15-Jun
EUSTX50.fs -  - 15-Jun
FT100.fs -  - 15-Jun
NAS100.fs -  - 15-Jun
NK225.fs -  - 08-Jun
S&P.fs -  - 15-Jun
SPI200.fs -  - 15-Jun
USDINDEX.fs -  - 15-Jun

 

  April May June
COCOA.fs 13-Apr - -
COFFEE.fs 13-Apr - -
COPPER.fs 20-Apr - -
SOYBEAN.fs 20-Apr - -

 

什么是差价合约展期?

CFD合约到期的日期即为CFD合约展期日。期货合约的到期日是您可以交易该期货合约的最后一天。在合约到期之前,期货交易者有三种选择:

 • 对冲或强平头寸
 • 结算
 • 展期

。展期是指交易员将头寸从最近一个月的合约(接近到期日)转移到未来的另一个合约日,以避免与合约结算相关的成本或义务产生。合同展期不会影响实际盈亏。

请注意:截止到发布时的到期日期是正确的,但又可能会随时更新和更改,恕不另行通知。

准备好交易你的优势吗?

与全球获奖经纪人开始交易。

尝试免费模拟账户 开立真实账户