Bảo vệ tiền của khách hàng

Giúp bảo vệ tài khoản của bạn

Là một phần trong cam kết đảm bảo tiền và tài khoản của bạn được bảo vệ, AxiTrader là thành viên thuộc mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu có trách nhiệm cung cấp lớp bảo mật bổ sung và quyền tiếp cận điều tra và bồi thường độc lập cho các khiếu nại hợp pháp.

Tất cả tiền của khách hàng được nắm giữ với các tổ chức ngân hàng toàn cầu Cấp 1

Bồi thường của Ủy ban Tài chính cho việc giải quyết khiếu nại, lên tới 20.000 EUR trên mỗi khách hàng

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN TÀI CHÍNH & QUỸ BỒI THƯỜNG

Ủy ban Tài chính được thành lập với tư cách là ủy ban trung gian bên thứ ba để xem xét và giải quyết công bằng các khiếu nại thông qua một quy trình đơn giản hơn các cơ quan quản lý của ngành và hệ thống pháp luật.
Ủy ban đảm bảo rằng mọi vấn đề của nhà giao dịch và nhà môi giới có thể được giải quyết các tranh chấp được giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả và công bằng. Ủy ban cũng cung cấp biện pháp bảo vệ bổ sung cho các nhà giao dịch thông qua Quỹ Bồi thường.

Find out more about our Complaints Handling Process.

Frequently Asked Questions

Mở tài khoản của bạn. Giao dịch trong vòng vài phút.

Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với nhà môi giới đáng tin cậy, được quản lý, được trao nhiều giải thưởng.

BẮT ĐẦU KHỞI CHẠY TÀI KHOẢN DEMO