Frequently Asked Questions

Search

Tôi có thể mở tài khoản Hồi Giáo như thế nào?

Mở tài khoản Hồi Giáo với Axi rất đơn giản! Bạn chỉ cần liên hệ đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thực hiện. Xin bạn vui lòng lưu ý rằng việc chấp thuận việc mở tài khoản Hồi Giáo hoàn toàn tùy thuộc vào Axi.