Frequently Asked Questions

Search

Có bất kỳ điều kiện đặc biệt nào mà tôi cần biết không?

Sau khi được chấp thuận mở tài khoản Hồi Giáo, bạn sẽ được cấp Thông báo Giao dịch liệt kê các chi tiết liên quan đến đặc tính không lãi suất và các điều kiện chung của tài khoản này. Xin bạn hãy chú ý rằng Axi có quyền giám sát tài khoản không lãi suất để đảm bảo rằng nó được sử dụng đúng mục đích và đức tin của bạn, ngoài ra, Axi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ sự bất thường nào.